Структура організації

Структура організації

Засновники ГО «Пацієнти за життя»:

БІЛЯЄВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ЄФІМЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Члени ГО «Пацієнти за життя»:

Членство в організації є добровільним.

Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання організації і визнають Статут ГО «Пацієнти за життя».

Прийом до членів організації здійснюється на підставі заяви.

                Права членів організації:

  • обирати і бути обраними до керівних органів організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
  • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів організації;
  • звертатися до органів організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю організації, одержувати відповіді;
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
  • звертатися до організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

Члени організації зобов’язані:

  • дотримуватись положень Статуту організації;
  • виконувати рішення керівних органів організації;
  • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням організації;
  • сприяти здійсненню завдань організації;
  • приймати участь у заходах, що проводяться організацією.

Органи управління ГО «Пацієнти за життя»:

         Загальні збори членів організації

         Правління

         Голова Правління.

Загальні збори членів організації є вищим органом організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління. У Загальних зборах  беруть участь її члени. Кожний член організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів організації.

Правління організації є керівним органом організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та  виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

           Голова Правління здійснює оперативне управління справами, майном та коштами організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Залишити відповідь