НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

На сьогодні в Україні однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення. Рівень захворюваності та смертність від цієї хвороби постійно підвищується у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення. В Україні кожного року виявляється більш як 150 тисяч онкологічних хворих.
На таку ситуацію, яка склалася в Україні з онкологічними захворюваннями, негативно впливає ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів, зокрема, таких як:
• низький рівень організації роботи з профілактики онкологічних захворювань;
• недостатній рівень медикаментозного забезпечення та оснащення необхідним обладнанням закладів охорони здоров’я тощо.
Все це є наслідком недостатнього фінансування, що спрямовується на боротьбу з онкологічними захворюваннями населення, яке здійснюється у межах видатків, передбачених у відповідному бюджеті.
Станом на сьогодні, враховуючи високу суспільну значущість проблеми, з метою підвищення рівня лікування онкологічних хворих та поліпшення якості їхнього життя, громадська організація «Пацієнти за життя» звернулась до уповноважених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я міста Києва, міста Львова та Київської області, окремих районів Київської області з проханням відшукати можливість виділити додатково кошти для забезпечення хворих на онкологічні захворювання, що проживають на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, медикаментами у 2017 році та розглянути питання щодо можливості прийняття, у встановленому законодавством порядку, відповідних цільових програм по боротьбі з онкологічними захворюваннями населення цих адміністративно-територіальних одиниць з чіткими завданнями та заходами вирішення зазначеної проблеми, строками їх виконання та відповідним ресурсним забезпеченням (фінансуванням) такої програми.
Виконання таких програм дасть змогу забезпечити зниження на 10 відсотків рівня захворюваності на злоякісні новоутворення деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози) та підвищити до 65-70 відсотків рівень одужання онкохворих, що проживають у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.
Одночасно, громадська організація «Пацієнти за життя» з метою виконання своїх статутних завдань, маючи значний досвід роботи у відповідній галузі, запропоновано залучити її фахівців до розроблення зазначених цільових програм по боротьбі з онкологічними захворюваннями.
На даний час громадською організацією «Пацієнти за життя» готуються нові звернення до уповноважених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я інших адміністративно-територіальних одиниць (областей, міст, районів) країни.

Піклування

Піклування

Однією з цілей діяльності ГО «Пацієнти за життя» є допомога у надані соціальних послуг хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

Також, наша громадська організація вживає необхідні заходи для сприяння у наданні допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, стали жертвам репресій чи біженцям.

Реалізація цих цілей здійснюється ГО «Пацієнти за життя» за допомогою здійснення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Турбота про дітей

Турбота про дітей

Охорона дитинства в Україні згідно з чинним законодавством визначена як стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

Дитина, особа віком до 18 років (повноліття), має право на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток.

Також, дитина має право на достатній життєвий рівень, вільне висловлення думки й отримання інформації, захист від усіх форм насильства. Зазначені права гарантовані Законом України «Про охорону дитинства».

Дії та рішення ГО «Пацієнти за життя» для забезпечення найкращих інтересів кожної дитини, спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити.

Ціллю нашої громадської організації є сприяння створенню належних умов для охорони здоров’я дітей, а також їх фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку, соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності.

Нашим завданням є забезпечення реалізації соціально-правових гарантій дітей на охорону здоров’я, надання їм своєчасної та якісної медичної допомоги, сприяння забезпеченню необхідними медикаментами тощо.

Виконання поставлених завдань забезпечується, зокрема, шляхом співпраці ГО «Пацієнти за життя» з органами влади та органами місцевого самоврядування з метою їх консультативної підтримки для розроблення державних цільових програм у сфері охорони здоров’я та співпраці з міжнародними громадськими організаціями.

Захист прав пацієнтів

Захист прав пацієнтів

Побудова громадянського суспільства є складовою загальносвітового процесу модернізації, переходу від традиційної до правової, соціально орієнтованої держави. Невід’ємною рисою розвинутого громадянського суспільства є активна участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері збереження та розвитку здоров’я нації.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і країни в цілому.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я населення.

Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

Відповідно до статті 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога; первинна медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога; третинна (високоспеціалізована) медична допомога; паліативна допомога.

Кожен пацієнт має право, зокрема:

  • на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій;
  • на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я;
  • на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування та право відмовитись від лікування;
  • на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;
  • перебуваючи на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;
  • направлятися для лікування за кордон у разі необхідності подання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її подання в закладах охорони здоров’я України;
  • відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
  • можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;
  • на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.

Згідно Закону, у разі порушення законних прав та інтересів громадян у сфері охорони здоров’я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди. Судовий захист права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Захист вищевказаних законних прав та інтересів пацієнтів є пріоритетним напрямком діяльності ГО «Пацієнти за життя», реалізація якого забезпечується нашою організацією шляхом надання пацієнтам необхідної правової допомоги (консультацій, представництва їх інтересів у сфері охорони здоров’я у відповідних органах влади; на підприємствах, в установах та організаціях тощо), співпраці з органами виконавчої та законодавчої влади в частині надання консультацій щодо розроблення нормативно-правових актів, якими регулюються правовідносини в галузі охорони здоров’я.

Робота на місцях

Робота на місцях

ГО «Пацієнти за життя» здійснює свою діяльність на території всієї України, що передбачає плідну співпрацю з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я областей, міст, районів, районів у містах тощо.

Про результати своєї роботи ГО «Пацієнти за життя» постійно інформувати членів організації та громадкість.