ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПАЦІЄНТИ ЗА ЖИТТЯ”
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПАЦІЄНТИ ЗА ЖИТТЯ”
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПАЦІЄНТИ ЗА ЖИТТЯ”

ГО «ПАЦІЄНТИ ЗА ЖИТТЯ»

Про нас

Про нас

Громадська організація «Пацієнти за життя» створена у березні 2017 року з метою об’єднання зусиль громадськості, громадських активістів та правозахисників для впровадження системних змін у сфері охорони здоров’я в Україні. Засновники  ГО «Пацієнти за життя» розпочали роботу в Україні ще у 2013 році як консультанти міжнародних громадських організацій сфери охорони здоров’я, які діють на території України, Грузії та інших європейських держав.

МІСІЄЮ ГО «Пацієнти за життя» є покращення якості життя громадян України шляхом здійснення ефективного громадянського представництва, впливу на політику та законодавство в сфері охорони здоров’я.

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ГО «Пацієнти за життя» є захист прав та законних інтересів пацієнтів.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ нашої громадської організації є:

 • сприяння реалізації економічної та соціально-культурної програми держави і суспільства, які спрямовані на соціальний і економічний захист пацієнтів;
 • розробка моделей державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я;
 • сприяння впровадженню та реалізації державних, міжнародних програм у сфері охорони здоров’я;
 • забезпечення консультативної підтримки органів влади у питаннях реформування системи охорони здоров’я, розроблення та впровадження цільових програм;
 • сприяння проведенню аналізу досвіду країн СНД та європейських держав у реформуванні медичної галузі та доведення цього досвіду медичній спільності України;
 • забезпечення громадськості компетентною та достовірною інформацією про економічні, правові та інші аспекти організації системи охорони здоров’я, шляхи і можливості впровадження реформ, прогнозовані результати ефективних перетворень тощо.

ГО «Пацієнти за життя» вбачає свою активну роль у представленні прав та інтересів пацієнтів, як у сфері охорони здоров’я, так і в інших сферах громадського здоров’я, а саме: сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму; пропагування здорового способу життя; надання допомоги особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування; сприяння у наданні допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, стали жертвами репресій та біженцями.

Наша громадська організація об’єднує всіх, кому не байдуже здоров’я нації та майбутнє України, хто володіє знаннями й досвідом у сфері охорони здоров’я та має завзяття до якісних перетворень нашої Держави!

Громадська організація «Пацієнти за життя» відкрита для свіжих ідей, цікавих проектів і партнерства!

Структура організації

Структура організації

Засновники ГО «Пацієнти за життя»:

БІЛЯЄВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ЄФІМЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Члени ГО «Пацієнти за життя»:

Членство в організації є добровільним.

Членами організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та підтримують мету і завдання організації і визнають Статут ГО «Пацієнти за життя».

Прийом до членів організації здійснюється на підставі заяви.

                Права членів організації:

 • обирати і бути обраними до керівних органів організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
 • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів організації;
 • звертатися до органів організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю організації, одержувати відповіді;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
 • звертатися до організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

Члени організації зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту організації;
 • виконувати рішення керівних органів організації;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням організації;
 • сприяти здійсненню завдань організації;
 • приймати участь у заходах, що проводяться організацією.

Органи управління ГО «Пацієнти за життя»:

         Загальні збори членів організації

         Правління

         Голова Правління.

Загальні збори членів організації є вищим органом організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління. У Загальних зборах  беруть участь її члени. Кожний член організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів організації.

Правління організації є керівним органом організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та  виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

           Голова Правління здійснює оперативне управління справами, майном та коштами організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

Документи організації

Документи організації

Статут ГО «Пацієнти за життя» (завантажити статут)

Наші цілі

Охорона вашого здоров’я

Охорона вашого здоров’я

Зміцнення і захист здоровя є найважливішою умовою для забезпечення благополуччя і достойного існування людини.

Охорона здоров’я є важливим суспільним завданням, галуззю діяльності держави, метою якої є організація та забезпечення доступного медичного обслуговування населення.

Необхідним атрибутом ефективної системи охорони здоров’я є її публічний характер. При цьому найважливішим партнером держави, у публічному управлінні на всіх рівнях влади, для реалізації основних напрямів політики у сфері охорони здоров’я, є громадські об’єднання. Саме в особі громадських організацій насення країни має змогу приймати безпосередню участь у формуванні, прийнятті та реалізації політики держави у сфері охорони здоров’я.

ГО «Пацієнти за життя» визначено чіткі напрями діяльності в даній галузі. І хоча ми не можемо гарантувати усім добре, проте створюємо та будемо створювати певні передумови для збереження і поліпшення вашого здоров’я. Але найголовніше, ми прикладаємо усі зусилля задля зрушення процесу покращення системи охорони здоров’я з мертвої точки.

Діяльність нашої громадської організації є запорукою розвитку та охорони вашого здоров’я, оскільки ми:

 • щоденно моніторимо, виявляємо та діагностуємо стан розвитку тієї чи іншої проблеми в галузі охорони здоров’я;
 • ми не обмежені певними бюрократичними та іншими механізмами;
 • ми маємо достатньо часу і натхнення для реалізації тих чи інших змін.

Звісно, найкращим варіантом вирішення проблем та пошуку найкращих способів дій є наша співпраця з органами влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними громадськими організаціями з метою вироблення єдиної стратегії вирішення тієї чи іншої проблеми в галузі охорони здоров’я та втілення її у життя.

Станом на сьогодня нашими ціллями у даному напрямку є реалізація завдань, які спрямовані на посилення профілактики, забезпечення раннього виявлення захворювань, зокрема, онкологічних, а також інших, підвищення якості медичної допомоги та доступності медичних послуг, створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці.

Виконання поставлених завдань забезпечується, зокрема, шляхом співпраці ГО «Пацієнти за життя» з органами влади та органами місцевого самоврядування з метою їх консультативної підтримки для розроблення державних цільових програм у сфері охорони здоров’я,  спрямованих на профілактику, діагностику та лікування неінфекційних захворювань, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, зниження рівня захворюваності на інфекційні хвороби, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, закріплення тенденції зниження показників захворюваності, смертності та інвалідності внаслідок соціально небезпечних хвороб.

Розвиток супутніх факторів впливу на здоров’я

Розвиток супутніх факторів впливу на здоров’я

На думку ГО «Пацієнти за життя» розвиток охорони здоров’я в Україні є неможливим без прямого впливу на чинники, які безпосередньо впливають на здоров’я нашої нації.

Враховуючи зазначене, однією з пріоритетних цілей нашої організації є сприяння:

 • масовій фізичній культурі;
 • спорту і туризму;
 • пропагування здорового способу життя.

В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід’ємною складовою гармонійного розвитку людини будь-якого віку. Одним з напрямків, який впливає на стан здоров’я, є активно-спортивний спосіб життя. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже не є самоціллю. Вони стають каталізатором життєвої активності, умовою і невід’ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Україні потрібні фізично міцні, впевнені в собі люди, які не бояться труднощів.

Розвиток фізичної культури і спорту – запорука здоров’я, фізичного і духовного розвитку населення.

У зв’язку з цим, ГО «Пацієнти за життя» постійно вживає заходи з метою виконання таких пріоритетних напрямків своєї роботи, як:

 • зміцнення здоров’я різних груп населення засобами фізичного виховання і спорту;
 • створення умов для задоволення потреб кожного громадянина в підвищенні рівня здоров’я, фізичному і духовному розвитку;
 • виховання у населення відповідної мотивації і активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;
 • пропаганду фізичної підготовленості населення як фактору забезпечення здоров’я і дієздатності на підставі нових переконливих даних про її роль в життєдіяльності людини.
Піклування

Піклування

Однією з цілей діяльності ГО «Пацієнти за життя» є допомога у надані соціальних послуг хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

Також, наша громадська організація вживає необхідні заходи для сприяння у наданні допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, стали жертвам репресій чи біженцям.

Реалізація цих цілей здійснюється ГО «Пацієнти за життя» за допомогою здійснення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Турбота про дітей

Турбота про дітей

Охорона дитинства в Україні згідно з чинним законодавством визначена як стратегічний загальнонаціональний пріоритет.

Дитина, особа віком до 18 років (повноліття), має право на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і всебічний розвиток.

Також, дитина має право на достатній життєвий рівень, вільне висловлення думки й отримання інформації, захист від усіх форм насильства. Зазначені права гарантовані Законом України «Про охорону дитинства».

Дії та рішення ГО «Пацієнти за життя» для забезпечення найкращих інтересів кожної дитини, спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити.

Ціллю нашої громадської організації є сприяння створенню належних умов для охорони здоров’я дітей, а також їх фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку, соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності.

Нашим завданням є забезпечення реалізації соціально-правових гарантій дітей на охорону здоров’я, надання їм своєчасної та якісної медичної допомоги, сприяння забезпеченню необхідними медикаментами тощо.

Виконання поставлених завдань забезпечується, зокрема, шляхом співпраці ГО «Пацієнти за життя» з органами влади та органами місцевого самоврядування з метою їх консультативної підтримки для розроблення державних цільових програм у сфері охорони здоров’я та співпраці з міжнародними громадськими організаціями.

Захист прав пацієнтів

Захист прав пацієнтів

Побудова громадянського суспільства є складовою загальносвітового процесу модернізації, переходу від традиційної до правової, соціально орієнтованої держави. Невід’ємною рисою розвинутого громадянського суспільства є активна участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері збереження та розвитку здоров’я нації.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов’язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і країни в цілому.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я населення.

Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

Відповідно до статті 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я держава визнає право кожного громадянина України на охорону здоров’я і забезпечує його захист.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога; первинна медична допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога; третинна (високоспеціалізована) медична допомога; паліативна допомога.

Кожен пацієнт має право, зокрема:

 • на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій;
 • на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я;
 • на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування та право відмовитись від лікування;
 • на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;
 • перебуваючи на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду;
 • направлятися для лікування за кордон у разі необхідності подання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її подання в закладах охорони здоров’я України;
 • відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
 • можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;
 • на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.

Згідно Закону, у разі порушення законних прав та інтересів громадян у сфері охорони здоров’я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди. Судовий захист права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Захист вищевказаних законних прав та інтересів пацієнтів є пріоритетним напрямком діяльності ГО «Пацієнти за життя», реалізація якого забезпечується нашою організацією шляхом надання пацієнтам необхідної правової допомоги (консультацій, представництва їх інтересів у сфері охорони здоров’я у відповідних органах влади; на підприємствах, в установах та організаціях тощо), співпраці з органами виконавчої та законодавчої влади в частині надання консультацій щодо розроблення нормативно-правових актів, якими регулюються правовідносини в галузі охорони здоров’я.

Робота на місцях

Робота на місцях

ГО «Пацієнти за життя» здійснює свою діяльність на території всієї України, що передбачає плідну співпрацю з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров’я областей, міст, районів, районів у містах тощо.

Про результати своєї роботи ГО «Пацієнти за життя» постійно інформувати членів організації та громадкість.

Контакти

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА 70

Телефон : +380 50 872 21 11

Електронна пошта: patientsforlife@ukr.net

Напишіть нам

Map